Njësitë e dozimit të kimikateve përdoren në shumë industri (sisteme trajtimi uji të pijshëm dhe industrial, industri ushqimore, industritë e kozmetikes, sistemet ngrohës dhe ftohës, industrinë kimike, industrinë e përpunimit të lekurës etj.) duke dozuar kimikate
të ndryshëm.Qëllimi kryesor i njësive për dozimin e kimikateve në sistemet e trajtimit të ujit është për të sjellë ujin ne nivelin e cilësisë së dëshiruar.