Sistemet e filtrave me qese përbëhen nga trupi i filtrit dhe filtri me qese. Trupi i filtrit shërben si shtëpi për filtrin me qese që pastron ujin. Trupat e filtrit mund të jenë inoksi, celiku ose PVC. Lënda rrjedh nga Brenda jashtë dhe gjithë grimcat apo papastërtitë mbeten Brenda filtrit me qese.
Karakteristikat:
• Mund të punojë 24 orë pa ndërprerje
• Ndalon cdo grimce mbi 1 mikron
• Mund të lahen dhe te ripërdoren përsëri